DREAMLAB Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI EDVENTURE RESEARCH LAB SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług jest EDVENTURE RESEARCH LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, NIP 7252174973;


2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych podopiecznych związanych z ich aktywnością w naszej placówce (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń przez nas organizowanych). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług;


3) za Państwa odrębną zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. „dane wrażliwe”), co ma związek ze świadczonymi przez nas usługami w zakresie diagnostyki, opieki i rehabilitacji dzieci o szczególnych potrzebach a także sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te udostępniane są opiekunowi lub opiekunom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy także podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa lub pełnioną funkcję (np. opiekunowie na koloniach, pielęgniarka, osoby lub firmy zajmujące się wyżywieniem dzieci w trakcie wyjazdów- w zakresie alergii czy nietolerancji pokarmowych, psycholog, rehabilitant). Poza tymi sytuacjami dane o stanie zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby posiadające dostęp do tych danych zobowiązane są do zachowania ich w ścisłej poufności;


4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem a także świadczenia usług terapeutyczno-edykacyjno-rehabilitacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty
i poprawy jakości świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu marketingu usług własnych –
w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz oferowanych przez nas usługach (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm sponsorskich (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, warsztaty (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
f) w przypadku zapytań wysłanych poprzez e-mail lub formularz kontaktowy lub telefonicznie – w celu kontaktu i udzieleniu informacji zgodnie z zapytaniem


5) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, wyłącznie w celach dowodowych jak również w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;


6) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści danych swoich oraz dzieci, pozostających pod Państwa opieką oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;


7) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);


8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych;


9) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;


10) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującą w naszej firmie Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Zobacz podobne